Prijslijst

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen volgens onderstaande modaliteit.

In de prijslijst vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad en bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Hieronder vallen de pedagogische activiteiten voor een maximaal bedrag van 85 € per kind per schooljaar.

Niet verplichte uitgaven
 zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Bij verlies of beschadiging door nalatigheid van materiaal vermeld in het deel financiële bijdrage in het deel afspraken, in de prijslijst, moeten de ouders de school hiervoor vergoeden.

Wijze van betaling : maandelijks wordt er een onkostennota gemaakt voor elke leerling

 1. indien er opmerkingen zijn i.v.m. de onkostennota, gelieve dan persoonlijk, via uw kind of telefonisch contact te nemen met het secretariaat binnen de vijf dagen na ontvangst
 2. betalingen gebeuren via overschrijving met duidelijke vermelding van het referentienummer. Voor de administratie van de school is het zeer belangrijk dat deze gestructureerde mededeling correct wordt overgenomen. Tevens willen we op aandringen dat de betaling van meerdere kinderen uit het gezin niet te groeperen.

Stappen die het schoolbestuur zal zetten bij niet betaling.

Elk schooljaar moeten we spijtig genoeg vaststellen dat bepaalde betalingen erg laattijdig, of zelfs helemaal niet, bij ons toekomen. Vermits wij geen liefdadigheidsinstelling zijn en ook de facturen van onze leveranciers moeten kunnen betalen, werd de opvolging en de regelgeving dienaangaande verstrengd.

Betalingstermijn van de schoolrekeningen :

 1. binnen de 14 dagen
 2. na 14 dagen een eerste herinnering
 3. 14 dagen later een tweede herinnering met 6 € extra voor administratiekosten
 4. 4 weken later (=2 maanden na eerste schoolrekening) wordt een advocaat aangesteld

Betalingstermijn van de schoolrekeningen :

 • binnen de 14 dagen
 • na 14 dagen een eerste herinnering
 • 14 dagen later een tweede herinnering met 6 € extra voor administratiekosten
 • 4 weken later (=2 maanden na eerste schoolrekening) wordt een advocaat aangesteld.
 • De kosten die de advocaat aanrekent aan de school om de rekeningen te innen, worden doorgerekend aan de ouders. Zij worden opgenomen in de schoolrekening.

Ouders die – om dwingende redenen of omstandigheden – een afwijking wensen op deze bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken, richten zich tot de directie van onze school.

Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren